Berghausen, Wie noch Pladd gechwatzt worre - online - Mitmachwörterbuch Wittgensteiner Platt

Suchen
Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Berghausen, Wie noch Pladd gechwatzt worre

Ortschaften
Berghausen

Wie noch pladd geschwatzt worre.
vo Walter Breuer

Frijja, du woa dos ganz selstverständlch,
alle Leire em Dorf die schwatzten pladd.
Un genau su selbstverständlich woa,
dos ö jera dos vastanne hod.
Doch pladd schwatze äss ju haure ned mieh Mure
un sumed gen su veele Ausdregge ganz valuare.

Vea en aale Mann, du saad ma beispeelsweise Verra
un Wohse geeje e aale Fraa.
Un wenn die da noch lerrich woa,
da dod ma eefach Gorrel saa.

En Aedüch woa en Abfluss außem Kalla,
ee d's Schesselbräd du kamen de Kebbcha un de Dalla.
Züm Schlachde brüchde mae Spaerrhulz, Haggedeel un Runge,
züm Friehstegg gabbs da Quällspägg uff de Dunge,
dos fre-ishe Fleesch dos kam en Sulba,
un med Ziegurje längde ma da Kaffie,
dos woar su e braunes Pulwa.

Da Äere un de Keejje woan gegrädd,
de Sunneowendd worden se gesprengeld
un med äm Reisabäse gekährd.

Wenn immed nö gebäwwed had,
da gingen de Nohbbarn züm Stiere.
De Owend veam Bagge da müßde ma siere,
da Süadeeg gingg vo Haus zü Haus
un med nem Hoog du mochde ma de Duffelaus,

Wenn e Küh e Kalb had greeje,
da sad ma, die hod geheggd.
Un wenn em beim Hiere dos Vieh daech ging,
da hadden se geleggd.

E Hingel med Biebcha dos woa e Glutze,
Gullrawe un Deggworzel die schneed  ma zü Grutze.

Beim Drasche du  trijjen de Känne de Kaawe un Sprie.
Du gabbs ö noch kee Gülle, du fiehr ma noch Brieh.
E duud Stegge Vieh, dos kam uff da Lürraplatz.
Em Wända beim Kaale, da bigg ma ö öfter mul Knatz.

Mulda un Schwund dos woa dämm Mella sein Luhn.
Un da Schandärme dos woa e Respeggdspersun.
Wäa med de Geesel richdich bäddsche kun,
dä müßde ö e richdijje Schnaggeschnüre hon.

Wenn sech  de Känne beim De-isch ned benahmen, da gabb's Aewije.
n beimMäsdzerre, du kun ma sech su richdich ausmarjele,

Stootz Kleeraschraang had ma en Mandelstogg
un e Leibchee un en Zweeda kiff ma beim Lock.

Rängfoahre, Muggedreiwe un de Wända uff de Kembe gleire,
med da Schlaura Spatze schieße un gelösdad beim Luwiese,
dos woa Spord züm Nulltarif.

Uff Perraschdaag, da woarde de Hawwa fer de Reireosse gelewwad
un da woarde sech em de Bäsereisa bekemmad.
Un's Friejuahr, da mehde ma Sträwes un bung Schanze.
Un nu Gehannsdaag sull ma ned mieh blanze.

Vea d's Galloch kam de Wändaee e Träwarche Mäsd
un poa Fichde - Striche druff.
Un nunem vadorwene Gewidda,
da stijjed Häröch uff.
Aus Giggelbäare mochde ma Schellee
un Blatzeblümme abb en gürre Tee.

Hawwasobbe, die gabbs Daag vea Daag
un Eiawaeg akls Brudbelaag.
heggestratz dos woa e schee Gemiese
un dumed wäll echs ö beschlisse. 
Suchen
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü